Please wait a minute...
News

Current Issue

2010, Vol.17 No.1 Publication date: 28 February 2010
Wireless

LI Jin-long, ZHU Ping, WANG Xu-fa

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60417-9

Abstract ( 3038 ) PDF (0 KB)( 111 )

References | Related Articles | Metrics

HUO Hong-wei, XU You-zhi, Mikael Gidlund, ZHANG Hong-ke

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60418-0

Abstract ( 3576 ) PDF (0 KB)( 111 )

References | Related Articles | Metrics

XI Wei, YIN Chang-chuan, YUE Guang-xin, SUN Hong-mei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60419-2

Abstract ( 3461 ) PDF (0 KB)( 109 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAO Lin-li, LÜ Tie-jun, QIAO Yong-wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60420-9

Abstract ( 3250 ) PDF (0 KB)( 102 )

References | Related Articles | Metrics

YANG Jun, LI Xiao-lin, ZHAO Wei-liang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60430-1

Abstract ( 2570 ) PDF (0 KB)( 110 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Hui, XU Xiao-dong, LI Jing-ya, TAO Xiao-feng, Tommy Svensson, Carmen Botella

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60421-0

Abstract ( 2627 ) PDF (0 KB)( 103 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Tan, WANG Ying, SUN Kai, CHEN Zi-xiong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60422-2

Abstract ( 3129 ) PDF (0 KB)( 125 )

References | Related Articles | Metrics

HAN Juan, CUI Qi-mei, TAO Xiao-feng, ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60423-4

Abstract ( 3552 ) PDF (0 KB)( 110 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Fei-fei, LIU Yuan-an, LIN Xiao-feng, XIE Gang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60424-6

Abstract ( 2414 ) PDF (0 KB)( 105 )

References | Related Articles | Metrics

YE Tian-yu, NIU Xin-xin, MA Zhao-feng, YANG Yi-xian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60425-8

Abstract ( 2997 ) PDF (0 KB)( 107 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAI Ying, YI Zhong, DENG Pei-min

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60426-X

Abstract ( 2055 ) PDF (0 KB)( 107 )

References | Related Articles | Metrics

SONG Yu-rong, JIANG Guo-ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60427-1

Abstract ( 2074 ) PDF (0 KB)( 108 )

References | Related Articles | Metrics

HUO Wen-jie, LIU Zheng-lin, ZOU Xue-cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60428-3

Abstract ( 2684 ) PDF (0 KB)( 113 )

References | Related Articles | Metrics

Others

ZHANG Lei, TIAN Hui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60429-5

Abstract ( 2269 ) PDF (0 KB)( 105 )

References | Related Articles | Metrics

ZHEN Yan, WU Mu-qing, WU Da-peng, ZHANG Qin-juan, XU Chun-xiu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60431-3

Abstract ( 2486 ) PDF (0 KB)( 103 )

References | Related Articles | Metrics

YUAN Xue-guang, ZHANG Jin-nan, ZHANG Yang-an, ZHANG Ming-lun, HUANG Yong-qing, REN Xiao-min

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60432-5

Abstract ( 3198 ) PDF (0 KB)( 102 )

References | Related Articles | Metrics

JIA Bo-yong, YU Zhong-yuan, LIU Yu-min, TIAN Hong-da

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60433-7

Abstract ( 2155 ) PDF (0 KB)( 107 )

References | Related Articles | Metrics

REN Xun-yi, WANG Ru-chuan, KONG Qiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60434-9

Abstract ( 3010 ) PDF (0 KB)( 108 )

References | Related Articles | Metrics

REN Rui-zhi, GUO Shu-xu, GU Ling-jia

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60435-0

Abstract ( 2454 ) PDF (0 KB)( 111 )

References | Related Articles | Metrics

LUO Hong-e , GU Jin-liang, CHEN Ping, XIA Yan, GUO Jian-guo, LI Bao-ming

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60436-2

Abstract ( 2252 ) PDF (0 KB)( 116 )

References | Related Articles | Metrics