Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2018年 25卷 4期 刊出日期2018-08-30
  Wireless

  Qi Zhiqiang, Peng Tao, Cao Jiaqi, Wang Wenbo

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1011

  摘要 ( 371 ) PDF (0 KB)( 149 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Lei Weijia, Li Qin

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1012

  摘要 ( 302 ) PDF (0 KB)( 120 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Song Xiaoqin, Jin Hui, Tan Yazhu, Hu Jing, Song Tiecheng

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1013

  摘要 ( 423 ) PDF (0 KB)( 234 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Artificial Intelligence

  Zhao Jianhui, Gao Hongbo, Liu Yuchao, Cheng Bo

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1014

  摘要 ( 438 ) PDF (0 KB)( 134 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Sun Jiaze, Ling Beilei

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1015

  摘要 ( 344 ) PDF (0 KB)( 179 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Networks

  Li Wenna, Lin Zhiting, Sun Libing, Xiang Yaqin, Wang Pengfei

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1017

  摘要 ( 347 ) PDF (0 KB)( 124 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Jun, Wang Yue, Wang Menglin, Liu Junjie

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1018

  摘要 ( 372 ) PDF (0 KB)( 135 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Xu Ran, Wang Wendong, Gong Xiangyang, Que Xirong

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1019

  摘要 ( 257 ) PDF (0 KB)( 133 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Cai Xiumei, Liu Chao, Huang Xianying, Liu Xiaoyang, Cao Qiong, Yang Hongyu

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1020

  摘要 ( 315 ) PDF (0 KB)( 137 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhou Shuisheng, Wang Baojun, Chen Li

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1021

  摘要 ( 289 ) PDF (0 KB)( 130 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标