Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2018年 25卷 2期 刊出日期2018-04-30
  Wireless

  Liu Zhenzhen, Niu Kai, Dong Chao, Lin Jiaru

  中国邮电高校学报(英文版), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1001

  摘要 ( 298 ) PDF (0 KB)( 135 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Jie, Tao Xiuli, Hu Xiaoguang, Guan Enyi, Ding Zhushun, Li Wen

  中国邮电高校学报(英文版), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1002

  摘要 ( 299 ) PDF (0 KB)( 105 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  security

  Li Shunbo, Huang Guangqiu, Wang Yan, Hui Feifei, Peng Jialong

  中国邮电高校学报(英文版), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1003

  摘要 ( 327 ) PDF (0 KB)( 122 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhang Junsong, Jiang Yongcong, Gan Yong, Zhang Qikun

  中国邮电高校学报(英文版), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1004

  摘要 ( 261 ) PDF (0 KB)( 120 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Min Xiangshen, Fan Jiulun, Zhang Xuefeng, Ren Fang

  中国邮电高校学报(英文版), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1005

  摘要 ( 291 ) PDF (0 KB)( 177 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Xiuli, Hao Yakun

  中国邮电高校学报(英文版), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1006

  摘要 ( 284 ) PDF (0 KB)( 111 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Ding Haiyang, Li Zichen, Bi Wei

  中国邮电高校学报(英文版), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1007

  摘要 ( 310 ) PDF (0 KB)( 147 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Li Wanghong, Zhu Qi

  中国邮电高校学报(英文版), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1008

  摘要 ( 236 ) PDF (0 KB)( 178 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Chen Biyun, Zhang Yerong, Pan Xin

  中国邮电高校学报(英文版), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1009

  摘要 ( 262 ) PDF (0 KB)( 117 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Qi, Wang Shigang, Jia Bowen, Du Hailong

  中国邮电高校学报(英文版), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1010

  摘要 ( 269 ) PDF (0 KB)( 153 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标