Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2018年 25卷 2期 刊出日期2018-04-30
  Wireless

  Liu Zhenzhen, Niu Kai, Dong Chao, Lin Jiaru

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1001

  摘要 ( 394 ) PDF (0 KB)( 145 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Jie, Tao Xiuli, Hu Xiaoguang, Guan Enyi, Ding Zhushun, Li Wen

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1002

  摘要 ( 394 ) PDF (0 KB)( 117 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  security

  Li Shunbo, Huang Guangqiu, Wang Yan, Hui Feifei, Peng Jialong

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1003

  摘要 ( 409 ) PDF (0 KB)( 131 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhang Junsong, Jiang Yongcong, Gan Yong, Zhang Qikun

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1004

  摘要 ( 342 ) PDF (0 KB)( 128 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Min Xiangshen, Fan Jiulun, Zhang Xuefeng, Ren Fang

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1005

  摘要 ( 400 ) PDF (0 KB)( 218 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Xiuli, Hao Yakun

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1006

  摘要 ( 375 ) PDF (0 KB)( 124 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Ding Haiyang, Li Zichen, Bi Wei

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1007

  摘要 ( 387 ) PDF (0 KB)( 183 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Li Wanghong, Zhu Qi

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1008

  摘要 ( 311 ) PDF (0 KB)( 209 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Chen Biyun, Zhang Yerong, Pan Xin

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1009

  摘要 ( 330 ) PDF (0 KB)( 131 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Qi, Wang Shigang, Jia Bowen, Du Hailong

  中国邮电高校学报(英文), 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1010

  摘要 ( 368 ) PDF (0 KB)( 176 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标