Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2015年 22卷 3期 刊出日期2015-06-30
  Wireless

  Wang Meng, Tian Hui, Nie Gaofeng, Wang Zhibo, Liu Yang

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60646-X

  摘要 ( 1512 ) PDF (0 KB)( 404 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Chuai Gang, Meng Fanfan, Sun Li

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60647-1

  摘要 ( 1366 ) PDF (0 KB)( 166 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Shi Xiangqun(1), Chu Qingxin(2)

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60648-3

  摘要 ( 2158 ) PDF (0 KB)( 131 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Song Yaolian, Zhang Fan, Shao Yubin, Long Hua

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60649-5

  摘要 ( 1408 ) PDF (0 KB)( 129 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wu Yue, Yang Hongwen

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60650-1

  摘要 ( 1485 ) PDF (0 KB)( 141 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Guo Yong, Huang Liang

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60651-3

  摘要 ( 1330 ) PDF (0 KB)( 134 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhu Xiaorong(1,2), Zhao Ya’nan(1), Wang Yong(3)

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60652-5

  摘要 ( 2329 ) PDF (0 KB)( 152 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhang Yongjian(1,2), Zhang Kexin(3), Kang Yanmei(2), Yang Dacheng(1)

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60653-7

  摘要 ( 2223 ) PDF (0 KB)( 127 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  He Yizhou(1,2),Cui Gaofeng(1), Li Pengxu(1), Chang Ruijun(1), Wang Weidong(1)

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60654-9

  摘要 ( 2171 ) PDF (0 KB)( 145 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Networks

  Zhao Xing, Lu Zhaoming, Wang Luhan, Wen Xiangming, Lei Tao

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60655-0

  摘要 ( 1278 ) PDF (0 KB)( 125 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhang Yi, Guo Yuchun, Chen Yishuai

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi:

  摘要 ( 1244 ) PDF (0 KB)( 122 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Qu Zhijian, Liu Xiaohong, Zhang Xianwei, Xie Yinbao, Li Caihong

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60657-4

  摘要 ( 1393 ) PDF (0 KB)( 147 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Bi Song, Han Cunwu, Sun Dehui

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60658-6

  摘要 ( 1281 ) PDF (0 KB)( 130 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Li Fangwei, Liu Fan, Zhu Jiang, Nie Yifang

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60659-8

  摘要 ( 1326 ) PDF (0 KB)( 130 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Hao Honggang(1), He Yong(1), Ren Yi(1), Liu Yanhui(2)

  中国邮电高校学报(英文版), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60660-4

  摘要 ( 2529 ) PDF (0 KB)( 121 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标