Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2009年 16卷 2期 刊出日期2009-04-30
  Wireless

  王键,杨讯,李道本

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60192-2

  摘要 ( 3168 ) PDF (277 KB)( 392 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  姜晖,李道本

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60193-4

  摘要 ( 2857 ) PDF (330 KB)( 432 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  黄晶,王莹,吴彤,俞欣旻,

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60194-6

  摘要 ( 2233 ) PDF (317 KB)( 423 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  DU Juan, KANG Gui-xia, ZHANG Ping

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60195-8

  摘要 ( 3133 ) PDF (234 KB)( 391 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  杨睿哲,袁超伟,滕颖蕾, ZHANG Yan-hua

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60196-X

  摘要 ( 2887 ) PDF (202 KB)( 435 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  杨程,周正, WANG Shu-bin, ZOU Wei-xia

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60197-1

  摘要 ( 2951 ) PDF (274 KB)( 374 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  金立标, LI Jian-zeng

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60198-3

  摘要 ( 2870 ) PDF (358 KB)( 389 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  王扬志,许成谦

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60199-5

  摘要 ( 2882 ) PDF (109 KB)( 378 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  QI Yuan, PENG Tao, WANG Wen-bo, LUO Shi-feng

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60202-2

  摘要 ( 2256 ) PDF (282 KB)( 367 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Networks

  李曦,纪红

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60200-9

  摘要 ( 3228 ) PDF (318 KB)( 447 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  蒋安友,ZHU Jin-kang

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60201-0

  摘要 ( 2123 ) PDF (146 KB)( 407 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  LI Chun-xi, CHEN Chang-jia

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60203-4

  摘要 ( 2213 ) PDF (288 KB)( 395 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  ZHANG Deng-yin, JIANG Juan, ANANI Adi, LI Hai-bo

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60204-6

  摘要 ( 2097 ) PDF (248 KB)( 511 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Information Security

  汪小芬,DONG Qing-kuan, 周宇,肖国镇

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60205-8

  摘要 ( 2161 ) PDF (125 KB)( 380 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  但永平, ZOU Xue-cheng, LIU Zheng-lin, HAN Yu, YI Li-hua

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60206-X

  摘要 ( 2225 ) PDF (331 KB)( 466 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  陈春玲,余瀚,吕恒山,王汝传

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60207-1

  摘要 ( 2058 ) PDF (128 KB)( 396 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Artificial Intelligence

  靳琎,王宏祥,纪越峰

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60208-3

  摘要 ( 2991 ) PDF (144 KB)( 371 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  田宏达,YU Zhong-yuan, HAN Li-hong, LIU Yu-min

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60209-5

  摘要 ( 2894 ) PDF (321 KB)( 489 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Electromagnetic Field and Microwave Technologies

  李彬,李桂仁,周锡增,HUANG Shan-guo, 顾畹仪

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60210-1

  摘要 ( 2244 ) PDF (390 KB)( 408 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Microelectronics

  刘欣,郭树旭,常玉春,朱顺东,王帅

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60211-3

  摘要 ( 2312 ) PDF (284 KB)( 503 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Artificial Intelligence

  李志成,刘涛,张永军,顾畹仪

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60212-5

  摘要 ( 2868 ) PDF (236 KB)( 390 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Distributed Network Computing

  肖鹏,胡志刚

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60213-7

  摘要 ( 2248 ) PDF (290 KB)( 411 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Artificial Intelligence

  任鸿,郑岩,吴烨蓉

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60214-9

  摘要 ( 2293 ) PDF (128 KB)( 432 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Image recognization

  卢建国,蔡安妮

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60215-0

  摘要 ( 2194 ) PDF (436 KB)( 398 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Chaotic Electronics

  张亚君,WANG Cui-ping, 王光义,XU Ning,王忠林

  中国邮电高校学报(英文), 2009, 16 (2). doi: 10.1016/S1005-8885(08)60216-2

  摘要 ( 2152 ) PDF (1110 KB)( 490 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标