Please wait a minute...
News

Current Issue

2021, Vol.28 No.4 Publication date: 31 August 2021
Artificial intelligence

Ming Yue, Li Wenmin, Xu Siya, Gao Lifang, Zhang Hua, Shao Sujie, Yang Huifeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.2001

Abstract ( 546 ) PDF (3096 KB)( 123 )

References | Related Articles | Metrics

Kang Mancong, Li Xi, Ji Hong, Zhang Heli

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.2002

Abstract ( 373 ) PDF (3476 KB)( 161 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Hang, Li Xi, Ji Hong, Zhang Heli

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.2003

Abstract ( 465 ) PDF (1902 KB)( 174 )

References | Related Articles | Metrics

Wu Qing, Fu Yanlin, Fan Jiulun, Ma Tianlu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.2004

Abstract ( 306 ) PDF (5460 KB)( 151 )

References | Related Articles | Metrics

Signal Processing

Zhao Kai, Song Jia, Wang Xinlong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.2005

Abstract ( 302 ) PDF (5082 KB)( 185 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Yiting, Ba Xiaohui, Liu Xueyong, Yang Ying, Li Jian, Chen Jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.2006

Abstract ( 292 ) PDF (2373 KB)( 112 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Huang Junfu, Wang Yawen, Gong Yunzhan, Jin Dahai

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.2007

Abstract ( 292 ) PDF (1116 KB)( 99 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Xianlun, Sun Yuxuan, Wang Dong, Hu Xiaowei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2021, 28 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2021.2008

Abstract ( 253 ) PDF (2257 KB)( 100 )

References | Related Articles | Metrics