Please wait a minute...
News

Current Issue

2020, Vol.27 No.2 Publication date: 30 April 2020
Wireless

Xiao Jiali, Nie Gaofeng, Deng Gang, Tian Hui, Zhang Chong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.1001

Abstract ( 255 ) PDF (1828 KB)( 58 )

References | Related Articles | Metrics

Hou Huanhuan, Jiang Jing, Lei Ming, Liu Ben

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.1002

Abstract ( 239 ) PDF (1076 KB)( 94 )

References | Related Articles | Metrics

Pan Ziyu, Hu Han

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.1003

Abstract ( 251 ) PDF (723 KB)( 119 )

References | Related Articles | Metrics

Zhao Guosheng, Liao Yuting, Wang Jian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.1004

Abstract ( 283 ) PDF (601 KB)( 120 )

References | Related Articles | Metrics

Artificial intelligence

Guo Qinghao, Shuai Liguo, Hu Sunying

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.1005

Abstract ( 254 ) PDF (3255 KB)( 52 )

References | Related Articles | Metrics

Tang Xianlun, Chen Yingjie, Xu Jin, Yu Xinxian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.1006

Abstract ( 322 ) PDF (2725 KB)( 59 )

References | Related Articles | Metrics

Yuan Ye, Yu Minmin, Liu Jiming

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.1007

Abstract ( 298 ) PDF (479 KB)( 64 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Deng Junyong, Xie Xiaoyan, Liu Yang, Tian Pu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.1008

Abstract ( 341 ) PDF (824 KB)( 76 )

References | Related Articles | Metrics

Lin Qiaomin, Fa Anqi, Pan Min, Xie Qiang, Du Kun, Sheng Michael

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.1009

Abstract ( 243 ) PDF (534 KB)( 140 )

References | Related Articles | Metrics

Ma Yan, Du Donggao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2020, 27 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.1010

Abstract ( 251 ) PDF (1200 KB)( 65 )

References | Related Articles | Metrics