Please wait a minute...
News

Current Issue

2019, Vol.26 No.2 Publication date: 30 April 2019
Artificial intelligence

Han Xu, Wang Hongsu, Zhang Sanqian, Fu Qunchao, Liu Jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1001

Abstract ( 332 ) PDF (1156 KB)( 212 )

References | Related Articles | Metrics

Pang Hao, Bu Yunyun, Wang Cong, Xiao Hui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1002

Abstract ( 284 ) PDF (2995 KB)( 188 )

References | Related Articles | Metrics

Yang Lingzhi, Ban Xiaojuan, Michele Mukeshimana, Chen Zhe

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1003

Abstract ( 269 ) PDF (3520 KB)( 124 )

References | Related Articles | Metrics

Guo Xiaopei, Feng Zhiquan, Sun Kaiyun, Liu Hong, Xie Wei, Bi Jianping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1004

Abstract ( 276 ) PDF (2938 KB)( 142 )

References | Related Articles | Metrics

Yang Ridong, Zhang Shiyu, Li Lin, Wang Zhe, Zhou Yi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1005

Abstract ( 307 ) PDF (354 KB)( 124 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Yue, Liu Jinlai, Wang Xiaojie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1006

Abstract ( 224 ) PDF (1790 KB)( 114 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

Bao Tiantian, Wen Xiangming, Lu Zhaoming, Chen Yawen, Zheng Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1007

Abstract ( 256 ) PDF (1006 KB)( 121 )

References | Related Articles | Metrics

Li Bo, Sun Xuehong, Li Chunshu, Xue Kaiping, Zhang Xiaoguang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1008

Abstract ( 211 ) PDF (2213 KB)( 127 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

Tang Hainie, Liu Hao, Huang Rong, Deng Kailian, Sun Shaoyuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1009

Abstract ( 261 ) PDF (2655 KB)( 119 )

References | Related Articles | Metrics

Wei Feng, Zou Weixia, Wang Zhen, Wu Xiaomei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1010

Abstract ( 222 ) PDF (1648 KB)( 128 )

References | Related Articles | Metrics