Please wait a minute...
News

Current Issue

2017, Vol.24 No.5 Publication date: 30 October 2017
Wireless

Hu Zhiqun, Lu Zhaoming, Lin Shangjuan, Wen Xiangming, Xu Hen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60227-9

Abstract ( 346 ) PDF (871 KB)( 260 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Jie, Hu Xiaoguang, Guan Enyi, Ding Zhushun, Yao Yidong, Li Wen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60228-0

Abstract ( 434 ) PDF (1455 KB)( 201 )

References | Related Articles | Metrics

Security

Chen Shangdi, Wen Jiejing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60229-2

Abstract ( 397 ) PDF (905 KB)( 256 )

References | Related Articles | Metrics

Liu Zhenhua, Kang Yaqian, Li Chen, Fan Yaqing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60230-9

Abstract ( 372 ) PDF (1398 KB)( 241 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

Yao Yukun, Liu Jiangbing, Xu Dongliang, Ren Zhi, Hu Qing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60231-0

Abstract ( 278 ) PDF (909 KB)( 208 )

References | Related Articles | Metrics

Tian Shengwen, Wang Jingyu, Yang Hongyong, Cui Guanghai

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60232-2

Abstract ( 303 ) PDF (1370 KB)( 203 )

References | Related Articles | Metrics

Tan Xiaoying, Huang Dan, Guo Yuchun, Chen Changjia

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60233-4

Abstract ( 312 ) PDF (848 KB)( 225 )

References | Related Articles | Metrics

Xu Qinyu, Lu Guanming, Yan Jingjie, Li Haibo, Cheng Xiao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60234-6

Abstract ( 269 ) PDF (1081 KB)( 211 )

References | Related Articles | Metrics

Lü Chaohui, Pan Jiaying

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60235-8

Abstract ( 295 ) PDF (1430 KB)( 201 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Wen Guoli, Zhang Qi, Wang Houtian, Tian Qinghua, Zhang Wei, Xin Xiangjun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60236-X

Abstract ( 336 ) PDF (1870 KB)( 386 )

References | Related Articles | Metrics