Please wait a minute...
News

Current Issue

2017, Vol.24 No.5 Publication date: 30 October 2017
Wireless

Hu Zhiqun, Lu Zhaoming, Lin Shangjuan, Wen Xiangming, Xu Hen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60227-9

Abstract ( 431 ) PDF (871 KB)( 279 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Jie, Hu Xiaoguang, Guan Enyi, Ding Zhushun, Yao Yidong, Li Wen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60228-0

Abstract ( 537 ) PDF (1455 KB)( 228 )

References | Related Articles | Metrics

Security

Chen Shangdi, Wen Jiejing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60229-2

Abstract ( 485 ) PDF (905 KB)( 275 )

References | Related Articles | Metrics

Liu Zhenhua, Kang Yaqian, Li Chen, Fan Yaqing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60230-9

Abstract ( 468 ) PDF (1398 KB)( 281 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

Yao Yukun, Liu Jiangbing, Xu Dongliang, Ren Zhi, Hu Qing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60231-0

Abstract ( 359 ) PDF (909 KB)( 226 )

References | Related Articles | Metrics

Tian Shengwen, Wang Jingyu, Yang Hongyong, Cui Guanghai

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60232-2

Abstract ( 392 ) PDF (1370 KB)( 223 )

References | Related Articles | Metrics

Tan Xiaoying, Huang Dan, Guo Yuchun, Chen Changjia

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60233-4

Abstract ( 387 ) PDF (848 KB)( 249 )

References | Related Articles | Metrics

Xu Qinyu, Lu Guanming, Yan Jingjie, Li Haibo, Cheng Xiao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60234-6

Abstract ( 332 ) PDF (1081 KB)( 249 )

References | Related Articles | Metrics

Lü Chaohui, Pan Jiaying

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60235-8

Abstract ( 383 ) PDF (1430 KB)( 224 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Wen Guoli, Zhang Qi, Wang Houtian, Tian Qinghua, Zhang Wei, Xin Xiangjun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60236-X

Abstract ( 422 ) PDF (1870 KB)( 430 )

References | Related Articles | Metrics