Please wait a minute...
News

Current Issue

2017, Vol.24 No.6 Publication date: 30 December 2017
Networks

Cheng Weiqing,Hu Yangyang, Yin Qiaofeng, Chen Jiajia

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60237-1

Abstract ( 1296 ) PDF (365 KB)( 1082 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Yongtang, Fan Bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60238-3

Abstract ( 880 ) PDF (3050 KB)( 345 )

References | Related Articles | Metrics

Yang Jingmin1, Zhang Wenjie1, Zou Fumin2

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60239-5

Abstract ( 1358 ) PDF (1219 KB)( 374 )

References | Related Articles | Metrics

Security

Shi Li1,Nie Min1, Yang Guang1,2, Pei Changxing3

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60240-1

Abstract ( 881 ) PDF (1083 KB)( 309 )

References | Related Articles | Metrics

Wu Zhijun,Cui Zihan, Wang Caiyun, Lei Jin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60241-3

Abstract ( 833 ) PDF (1159 KB)( 284 )

References | Related Articles | Metrics

Ma Xin,Jing Xiaojun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60242-5

Abstract ( 848 ) PDF (1559 KB)( 314 )

References | Related Articles | Metrics

Zheng Fengming, Li Shufang, Guo Zhimin, Wu Bo, Tian Shiming, Pan Mi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60243-7

Abstract ( 1125 ) PDF (1004 KB)( 635 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Zhou Qianneng, Zhu Ling, Li Hongjuan, Lin Jinzhao, Wang Liangcai, Luo W

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60244-9

Abstract ( 904 ) PDF (1086 KB)( 380 )

References | Related Articles | Metrics