Please wait a minute...
News

Current Issue

2017, Vol.24 No.1 Publication date: 28 February 2017
Wireless

Wu Fahui, Xiao Lin, Yang Dingcheng, Laurie Cuthbert

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60181-X

Abstract ( 1690 ) PDF (365 KB)( 591 )

References | Related Articles | Metrics

Tan Yuxi, Gao Zehua, Guo Siyan, Gao Feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60182-1

Abstract ( 1856 ) PDF (351 KB)( 253 )

References | Related Articles | Metrics

Li Xiaohui, Meng Meimei, Lin Yingchao, Hei Yongqiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60183-3

Abstract ( 1603 ) PDF (327 KB)( 349 )

References | Related Articles | Metrics

Yu Zhi, Wang Ke, Ji Hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60184-5

Abstract ( 1591 ) PDF (357 KB)( 486 )

References | Related Articles | Metrics

Zheng Hao, Zhang Shuyi, Li Lintao, Gao Yuan, Shao Liwei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60185-7

Abstract ( 1715 ) PDF (309 KB)( 282 )

References | Related Articles | Metrics

Tan Wei, Zhao Xingcheng, Liu Yuxiang, Gu Shaoxiang, Feng Wenjiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60186-9

Abstract ( 1553 ) PDF (296 KB)( 243 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Lian, Peng Daiyuan, Liang Hongbin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60187-0

Abstract ( 1700 ) PDF (384 KB)( 258 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Weimin, Li Muyuan, Liu Yuan’an, Wu Yongle, Li Shulan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60188-2

Abstract ( 1637 ) PDF (697 KB)( 267 )

References | Related Articles | Metrics

Ren Xingyi, Song Meina, E Haihong, Song Junde

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60189-4

Abstract ( 1636 ) PDF (373 KB)( 388 )

References | Related Articles | Metrics

Gao Na, Han Xiaoguang, Chen Zengqiang, Zhang Qing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60190-0

Abstract ( 1681 ) PDF (329 KB)( 367 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Chen Shangdi, Tian Wenjing, Li Xue

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60191-2

Abstract ( 1397 ) PDF (292 KB)( 1157 )

References | Related Articles | Metrics

Jiang Lin, Lü Qing, Xie Xiaoyan, Shan Rui, Deng Junyong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2017, 24 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(17)60192-4

Abstract ( 1640 ) PDF (357 KB)( 309 )

References | Related Articles | Metrics