Please wait a minute...
News

Current Issue

2015, Vol.22 No.4 Publication date: 28 August 2015
Security

Liao Ning, Jiang Ding, Bai Chuang , Zou Xuecheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60661-6

Abstract ( 1433 ) PDF (0 KB)( 186 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Lei, Chen Xingshu, Liu Liang, Jin Xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60662-8

Abstract ( 1330 ) PDF (0 KB)( 175 )

References | Related Articles | Metrics

Bian Jianchao, Liu Huixia, Luo Shoushan, Zha Yaxing, Li Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60663-X

Abstract ( 1352 ) PDF (0 KB)( 157 )

References | Related Articles | Metrics

Li Ying, Wang Jian, Song Zhanjie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60664-1

Abstract ( 1296 ) PDF (0 KB)( 217 )

References | Related Articles | Metrics

Xie Xianzhong, Zhang Xiujuan, Lei Weijia, Ma Bin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60665-3

Abstract ( 1245 ) PDF (0 KB)( 145 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

LI Ju-hu,Huang Jing, Nie Juan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60666-5

Abstract ( 1310 ) PDF (0 KB)( 151 )

References | Related Articles | Metrics

Zeng Hao, Ahmad Zeeshan, Dong Tao, Liu Ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60667-7

Abstract ( 1354 ) PDF (0 KB)( 177 )

References | Related Articles | Metrics

Liao Mingxia , Liu Yuan’an, Yuan Dongming, Hu Heifei, Ran Jing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60668-9

Abstract ( 1337 ) PDF (0 KB)( 159 )

References | Related Articles | Metrics

Yao Yukun, Yu Zhilong, Wang Guan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60669-0

Abstract ( 1311 ) PDF (0 KB)( 161 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

Yu-Jing SUN Yi LI

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60670-7

Abstract ( 1316 ) PDF (0 KB)( 133 )

References | Related Articles | Metrics

Li Wen, Wang Wenbo, Jing Xiaojun, Liu Wen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60671-9

Abstract ( 1829 ) PDF (0 KB)( 158 )

References | Related Articles | Metrics

Li Lan, Chen Jianya, Cui Hongyan, Huang Tao, Liu Yunjie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60672-0

Abstract ( 1291 ) PDF (0 KB)( 147 )

References | Related Articles | Metrics