Please wait a minute...
News

Current Issue

2015, Vol.22 No.4 Publication date: 28 August 2015
Security

Liao Ning, Jiang Ding, Bai Chuang , Zou Xuecheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60661-6

Abstract ( 1369 ) PDF (0 KB)( 180 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Lei, Chen Xingshu, Liu Liang, Jin Xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60662-8

Abstract ( 1262 ) PDF (0 KB)( 154 )

References | Related Articles | Metrics

Bian Jianchao, Liu Huixia, Luo Shoushan, Zha Yaxing, Li Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60663-X

Abstract ( 1291 ) PDF (0 KB)( 145 )

References | Related Articles | Metrics

Li Ying, Wang Jian, Song Zhanjie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60664-1

Abstract ( 1236 ) PDF (0 KB)( 188 )

References | Related Articles | Metrics

Xie Xianzhong, Zhang Xiujuan, Lei Weijia, Ma Bin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60665-3

Abstract ( 1179 ) PDF (0 KB)( 137 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

LI Ju-hu,Huang Jing, Nie Juan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60666-5

Abstract ( 1236 ) PDF (0 KB)( 143 )

References | Related Articles | Metrics

Zeng Hao, Ahmad Zeeshan, Dong Tao, Liu Ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60667-7

Abstract ( 1275 ) PDF (0 KB)( 167 )

References | Related Articles | Metrics

Liao Mingxia , Liu Yuan’an, Yuan Dongming, Hu Heifei, Ran Jing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60668-9

Abstract ( 1254 ) PDF (0 KB)( 149 )

References | Related Articles | Metrics

Yao Yukun, Yu Zhilong, Wang Guan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60669-0

Abstract ( 1235 ) PDF (0 KB)( 150 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

Yu-Jing SUN Yi LI

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60670-7

Abstract ( 1249 ) PDF (0 KB)( 124 )

References | Related Articles | Metrics

Li Wen, Wang Wenbo, Jing Xiaojun, Liu Wen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60671-9

Abstract ( 1763 ) PDF (0 KB)( 147 )

References | Related Articles | Metrics

Li Lan, Chen Jianya, Cui Hongyan, Huang Tao, Liu Yunjie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60672-0

Abstract ( 1225 ) PDF (0 KB)( 134 )

References | Related Articles | Metrics