Please wait a minute...
News

Current Issue

2015, Vol.22 No.3 Publication date: 30 June 2015
Wireless

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60646-X

Abstract ( 1512 ) PDF (0 KB)( 404 )

References | Related Articles | Metrics

Chuai Gang, Meng Fanfan, Sun Li

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60647-1

Abstract ( 1366 ) PDF (0 KB)( 166 )

References | Related Articles | Metrics

Shi Xiangqun(1), Chu Qingxin(2)

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60648-3

Abstract ( 2158 ) PDF (0 KB)( 131 )

References | Related Articles | Metrics

Song Yaolian, Zhang Fan, Shao Yubin, Long Hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60649-5

Abstract ( 1408 ) PDF (0 KB)( 129 )

References | Related Articles | Metrics

Wu Yue, Yang Hongwen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60650-1

Abstract ( 1485 ) PDF (0 KB)( 141 )

References | Related Articles | Metrics

Guo Yong, Huang Liang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60651-3

Abstract ( 1330 ) PDF (0 KB)( 134 )

References | Related Articles | Metrics

Zhu Xiaorong(1,2), Zhao Ya’nan(1), Wang Yong(3)

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60652-5

Abstract ( 2329 ) PDF (0 KB)( 152 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Yongjian(1,2), Zhang Kexin(3), Kang Yanmei(2), Yang Dacheng(1)

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60653-7

Abstract ( 2223 ) PDF (0 KB)( 127 )

References | Related Articles | Metrics

He Yizhou(1,2),Cui Gaofeng(1), Li Pengxu(1), Chang Ruijun(1), Wang Weidong(1)

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60654-9

Abstract ( 2171 ) PDF (0 KB)( 145 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

Zhao Xing, Lu Zhaoming, Wang Luhan, Wen Xiangming, Lei Tao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60655-0

Abstract ( 1278 ) PDF (0 KB)( 125 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Yi, Guo Yuchun, Chen Yishuai

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi:

Abstract ( 1244 ) PDF (0 KB)( 122 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Qu Zhijian, Liu Xiaohong, Zhang Xianwei, Xie Yinbao, Li Caihong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60657-4

Abstract ( 1393 ) PDF (0 KB)( 147 )

References | Related Articles | Metrics

Bi Song, Han Cunwu, Sun Dehui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60658-6

Abstract ( 1281 ) PDF (0 KB)( 130 )

References | Related Articles | Metrics

Li Fangwei, Liu Fan, Zhu Jiang, Nie Yifang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60659-8

Abstract ( 1326 ) PDF (0 KB)( 130 )

References | Related Articles | Metrics

Hao Honggang(1), He Yong(1), Ren Yi(1), Liu Yanhui(2)

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60660-4

Abstract ( 2529 ) PDF (0 KB)( 121 )

References | Related Articles | Metrics