Please wait a minute...
News

Current Issue

2012, Vol.19 No.4 Publication date: 31 August 2012
Networks

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60275-6

Abstract ( 1594 ) PDF (0 KB)( 261 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60276-8

Abstract ( 1475 ) PDF (0 KB)( 252 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60277-X

Abstract ( 1479 ) PDF (0 KB)( 245 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60278-1

Abstract ( 1612 ) PDF (0 KB)( 247 )

References | Related Articles | Metrics

Ji-Xiang WU

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60279-3

Abstract ( 1458 ) PDF (0 KB)( 232 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60280-X

Abstract ( 1470 ) PDF (0 KB)( 227 )

References | Related Articles | Metrics

Feng Gao,Martin Hope,FAN Tong-rang,LIU Wen-hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60281-1

Abstract ( 1456 ) PDF (0 KB)( 245 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

CHU Hong-fa,XU Dan,LI Nan,NIU Kai, WU Wei-ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60282-3

Abstract ( 1534 ) PDF (0 KB)( 246 )

References | Related Articles | Metrics

李楠,CHEN Peng,HE Zhi-qiang,林家儒

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60283-5

Abstract ( 1538 ) PDF (0 KB)( 268 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Shi-liang,SUN Song-lin,JING Xiao-jun,LU Yue-ming

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60284-7

Abstract ( 1487 ) PDF (0 KB)( 226 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Zheng, JI Hong, LI Yi, ZHANG He-li

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60285-9

Abstract ( 1672 ) PDF (0 KB)( 285 )

References | Related Articles | Metrics

LI Yi, JI Hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60286-0

Abstract ( 1541 ) PDF (0 KB)( 234 )

References | Related Articles | Metrics

Others

PANG Lei,SUN Mao-hua,LUO Shou-shan,WANG Bai,XIN Yang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60287-2

Abstract ( 1510 ) PDF (0 KB)( 269 )

References | Related Articles | Metrics

XU Jie,SUN Hong-xiang,WEN Qiao-yan,ZHANG Hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60288-4

Abstract ( 1470 ) PDF (0 KB)( 231 )

References | Related Articles | Metrics

BAI Hui-feng,WANG Bo-tao,WANG Dong-shan,LI Ming-wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60289-6

Abstract ( 2688 ) PDF (0 KB)( 234 )

References | Related Articles | Metrics

SI Jian-wei,LAN Xiao-yu,LAN Xiao-Yu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60290-2

Abstract ( 1414 ) PDF (0 KB)( 301 )

References | Related Articles | Metrics

Jinling Zhang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60291-4

Abstract ( 1436 ) PDF (0 KB)( 256 )

References | Related Articles | Metrics