Please wait a minute...
News

Current Issue

2012, Vol.19 No.4 Publication date: 31 August 2012
Networks

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60275-6

Abstract ( 1630 ) PDF (0 KB)( 270 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60276-8

Abstract ( 1529 ) PDF (0 KB)( 270 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60277-X

Abstract ( 1568 ) PDF (0 KB)( 257 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60278-1

Abstract ( 1686 ) PDF (0 KB)( 258 )

References | Related Articles | Metrics

Ji-Xiang WU

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60279-3

Abstract ( 1496 ) PDF (0 KB)( 246 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60280-X

Abstract ( 1515 ) PDF (0 KB)( 237 )

References | Related Articles | Metrics

Feng Gao,Martin Hope,FAN Tong-rang,LIU Wen-hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60281-1

Abstract ( 1492 ) PDF (0 KB)( 255 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

CHU Hong-fa,XU Dan,LI Nan,NIU Kai, WU Wei-ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60282-3

Abstract ( 1557 ) PDF (0 KB)( 253 )

References | Related Articles | Metrics

李楠,CHEN Peng,HE Zhi-qiang,林家儒

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60283-5

Abstract ( 1570 ) PDF (0 KB)( 293 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Shi-liang,SUN Song-lin,JING Xiao-jun,LU Yue-ming

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60284-7

Abstract ( 1528 ) PDF (0 KB)( 232 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Zheng, JI Hong, LI Yi, ZHANG He-li

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60285-9

Abstract ( 1717 ) PDF (0 KB)( 309 )

References | Related Articles | Metrics

LI Yi, JI Hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60286-0

Abstract ( 1604 ) PDF (0 KB)( 247 )

References | Related Articles | Metrics

Others

PANG Lei,SUN Mao-hua,LUO Shou-shan,WANG Bai,XIN Yang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60287-2

Abstract ( 1558 ) PDF (0 KB)( 290 )

References | Related Articles | Metrics

XU Jie,SUN Hong-xiang,WEN Qiao-yan,ZHANG Hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60288-4

Abstract ( 1509 ) PDF (0 KB)( 240 )

References | Related Articles | Metrics

BAI Hui-feng,WANG Bo-tao,WANG Dong-shan,LI Ming-wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60289-6

Abstract ( 2724 ) PDF (0 KB)( 242 )

References | Related Articles | Metrics

SI Jian-wei,LAN Xiao-yu,LAN Xiao-Yu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60290-2

Abstract ( 1462 ) PDF (0 KB)( 331 )

References | Related Articles | Metrics

Jinling Zhang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2012, 19 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(11)60291-4

Abstract ( 1473 ) PDF (0 KB)( 269 )

References | Related Articles | Metrics