Please wait a minute...
News

Current Issue

2008, Vol.15 No.2 Publication date: 30 June 2008
Wireless

CUI Qi-mei, LIU Jun, TAO Xiao-feng, ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0001-06

Abstract ( 1945 ) PDF (608 KB)( 386 )

References | Related Articles | Metrics

YU Jiang, LI Xiao-jun, YUE Guang-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0007-05

Abstract ( 2412 ) PDF (226 KB)( 398 )

References | Related Articles | Metrics

XU Wen-jun, HE Zhi-qiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0012-06

Abstract ( 3285 ) PDF (286 KB)( 428 )

References | Related Articles | Metrics

ZOU Yu-long, ZHENG Bao-yu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0018-08

Abstract ( 3631 ) PDF (405 KB)( 693 )

References | Related Articles | Metrics

JIA Min, GU Xue-mai, IM Se-bin, CHOI Hyung-jin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0026-06

Abstract ( 3376 ) PDF (263 KB)( 453 )

References | Related Articles | Metrics

TIAN Zeng-shan, ZHOU Fei, ZHANG Tian-qi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0032-07

Abstract ( 2638 ) PDF (384 KB)( 369 )

References | Related Articles | Metrics

CHE Wen, ZHAO Hui, WANG Wen-bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0039-06

Abstract ( 3097 ) PDF (222 KB)( 365 )

References | Related Articles | Metrics

SONG Xing-hua, WU Wei-ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0045-05

Abstract ( 2812 ) PDF (291 KB)( 426 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAO Yi, ZENG Ling-kang, XIE Gang, LIU Yuan-an, XIONG Fang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0050-06

Abstract ( 3482 ) PDF (277 KB)( 443 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Lei, YUAN Ting-ting, ZHANG Xin, YANG Da-cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0056-04

Abstract ( 3083 ) PDF (148 KB)( 377 )

References | Related Articles | Metrics

XIA Wei, LI Zhao-hui, CHEN Zeng-qiang, YUAN Zhu-zhi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0060-07

Abstract ( 2630 ) PDF (290 KB)( 638 )

References | Related Articles | Metrics

LIN Xin-qi, WEN Xiang-ming,ZHANG Sheng-yuan,ZHENG Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0067-05

Abstract ( 2670 ) PDF (121 KB)( 385 )

References | Related Articles | Metrics

CHEN Yi-cheng, ZOU Xue-cheng, LIU Zheng-lin, CHEN Xiao-fei, HAN Yu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0072-05

Abstract ( 3391 ) PDF (289 KB)( 490 )

References | Related Articles | Metrics

KE Pin-hui, ZHANG Sheng-yuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0077-05

Abstract ( 1827 ) PDF (170 KB)( 353 )

References | Related Articles | Metrics

LI Lei-da, GUO Bao-long, GUO Lei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0082-06

Abstract ( 2647 ) PDF (543 KB)( 509 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Jian, WANG Hui-qiang, ZHAO Guo-sheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0088-09

Abstract ( 3217 ) PDF (348 KB)( 451 )

References | Related Articles | Metrics

LI Qi-yue, QU Yu-gui, ZHAO Bao-hua

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0097-05

Abstract ( 2271 ) PDF (297 KB)( 389 )

References | Related Articles | Metrics

ZHENG Zhao-xia, ZOU Lian-ying, GAO Jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0102-05

Abstract ( 2425 ) PDF (347 KB)( 373 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Yang, WANG Ru-chuan, CHENG Xi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0107-07

Abstract ( 1949 ) PDF (375 KB)( 403 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Qi-zhi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0114-08

Abstract ( 2558 ) PDF (282 KB)( 432 )

References | Related Articles | Metrics

XU Jun-jie, YUE Xin, XIN Zhan-hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0122-03

Abstract ( 2481 ) PDF (97 KB)( 379 )

References | Related Articles | Metrics

MA Ying-cang, HE Hua-can

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0125-05

Abstract ( 2236 ) PDF (173 KB)( 349 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAO Jian, DONG Yuan, ZHAO Xian-yu, YANG Hao, WANG Hai-la

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2008, 15 (2). doi: 1005-8885 (2008) 02-0130-05

Abstract ( 2313 ) PDF (158 KB)( 389 )

References | Related Articles | Metrics