Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2019年 26卷 2期 刊出日期2019-04-30
  Artificial Intelligence

  Han Xu, Wang Hongsu, Zhang Sanqian, Fu Qunchao, Liu Jun

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1001

  摘要 ( 498 ) PDF (1156 KB)( 288 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Pang Hao, Bu Yunyun, Wang Cong, Xiao Hui

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1002

  摘要 ( 407 ) PDF (2995 KB)( 232 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Yang Lingzhi, Ban Xiaojuan, Michele Mukeshimana, Chen Zhe

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1003

  摘要 ( 350 ) PDF (3520 KB)( 146 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Guo Xiaopei, Feng Zhiquan, Sun Kaiyun, Liu Hong, Xie Wei, Bi Jianping

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1004

  摘要 ( 385 ) PDF (2938 KB)( 173 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Yang Ridong, Zhang Shiyu, Li Lin, Wang Zhe, Zhou Yi

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1005

  摘要 ( 418 ) PDF (354 KB)( 135 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wang Yue, Liu Jinlai, Wang Xiaojie

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1006

  摘要 ( 310 ) PDF (1790 KB)( 200 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wireless

  Bao Tiantian, Wen Xiangming, Lu Zhaoming, Chen Yawen, Zheng Wei

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1007

  摘要 ( 352 ) PDF (1006 KB)( 142 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Li Bo, Sun Xuehong, Li Chunshu, Xue Kaiping, Zhang Xiaoguang

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1008

  摘要 ( 286 ) PDF (2213 KB)( 170 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Networks

  Tang Hainie, Liu Hao, Huang Rong, Deng Kailian, Sun Shaoyuan

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1009

  摘要 ( 371 ) PDF (2655 KB)( 150 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wei Feng, Zou Weixia, Wang Zhen, Wu Xiaomei

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (2). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.1010

  摘要 ( 295 ) PDF (1648 KB)( 158 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标