Performance analysis of LTE-U coexistence network with WiFi using queueing model
Hu Zhiqun, Lu Zhaoming, Lin Shangjuan, Wen Xiangming, Xu Hen
Performance analysis of LTE-U coexistence network with WiFi using queueing model
Hu Zhiqun, Lu Zhaoming, Lin Shangjuan, Wen Xiangming, Xu Hen
中国邮电高校学报(英文版) . 2017, (5): 1 -7 .  DOI: 10.1016/S1005-8885(17)60227-9