Please wait a minute...
News

Current Issue

2018, Vol.25 No.4 Publication date: 30 August 2018
Wireless

Qi Zhiqiang, Peng Tao, Cao Jiaqi, Wang Wenbo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1011

Abstract ( 354 ) PDF (0 KB)( 149 )

References | Related Articles | Metrics

Lei Weijia, Li Qin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1012

Abstract ( 290 ) PDF (0 KB)( 117 )

References | Related Articles | Metrics

Song Xiaoqin, Jin Hui, Tan Yazhu, Hu Jing, Song Tiecheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1013

Abstract ( 394 ) PDF (0 KB)( 231 )

References | Related Articles | Metrics

Artificial intelligence

Zhao Jianhui, Gao Hongbo, Liu Yuchao, Cheng Bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1014

Abstract ( 402 ) PDF (0 KB)( 134 )

References | Related Articles | Metrics

Sun Jiaze, Ling Beilei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1015

Abstract ( 334 ) PDF (0 KB)( 177 )

References | Related Articles | Metrics

Wang En

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1016

Abstract ( 258 ) PDF (0 KB)( 205 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

Li Wenna, Lin Zhiting, Sun Libing, Xiang Yaqin, Wang Pengfei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1017

Abstract ( 328 ) PDF (0 KB)( 123 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Jun, Wang Yue, Wang Menglin, Liu Junjie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1018

Abstract ( 328 ) PDF (0 KB)( 133 )

References | Related Articles | Metrics

Xu Ran, Wang Wendong, Gong Xiangyang, Que Xirong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1019

Abstract ( 247 ) PDF (0 KB)( 130 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Cai Xiumei, Liu Chao, Huang Xianying, Liu Xiaoyang, Cao Qiong, Yang Hongyu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1020

Abstract ( 295 ) PDF (0 KB)( 134 )

References | Related Articles | Metrics

Zhou Shuisheng, Wang Baojun, Chen Li

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (4). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2018.1021

Abstract ( 263 ) PDF (0 KB)( 128 )

References | Related Articles | Metrics