Please wait a minute...
News

Current Issue

2018, Vol.25 No.2 Publication date: 30 April 2018
Wireless

Liu Zhenzhen, Niu Kai, Dong Chao, Lin Jiaru

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1001

Abstract ( 298 ) PDF (0 KB)( 135 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Jie, Tao Xiuli, Hu Xiaoguang, Guan Enyi, Ding Zhushun, Li Wen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1002

Abstract ( 299 ) PDF (0 KB)( 105 )

References | Related Articles | Metrics

Security

Li Shunbo, Huang Guangqiu, Wang Yan, Hui Feifei, Peng Jialong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1003

Abstract ( 327 ) PDF (0 KB)( 122 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Junsong, Jiang Yongcong, Gan Yong, Zhang Qikun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1004

Abstract ( 261 ) PDF (0 KB)( 120 )

References | Related Articles | Metrics

Min Xiangshen, Fan Jiulun, Zhang Xuefeng, Ren Fang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1005

Abstract ( 291 ) PDF (0 KB)( 177 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Xiuli, Hao Yakun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1006

Abstract ( 284 ) PDF (0 KB)( 111 )

References | Related Articles | Metrics

Ding Haiyang, Li Zichen, Bi Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1007

Abstract ( 310 ) PDF (0 KB)( 147 )

References | Related Articles | Metrics

Others

Li Wanghong, Zhu Qi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1008

Abstract ( 236 ) PDF (0 KB)( 178 )

References | Related Articles | Metrics

Chen Biyun, Zhang Yerong, Pan Xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1009

Abstract ( 262 ) PDF (0 KB)( 117 )

References | Related Articles | Metrics

Wang Qi, Wang Shigang, Jia Bowen, Du Hailong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2018, 25 (2). doi: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2018. 1010

Abstract ( 269 ) PDF (0 KB)( 153 )

References | Related Articles | Metrics