Please wait a minute...
News

Current Issue

2015, Vol.22 No.6 Publication date: 31 December 2015
Wireless

Wang Wenjie, Luo Tao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60687-2

Abstract ( 2465 ) PDF (0 KB)( 231 )

References | Related Articles | Metrics

Tang Lun, Liu Yifu, Chen Qianbin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60688-4

Abstract ( 3410 ) PDF (0 KB)( 161 )

References | Related Articles | Metrics

Liu Zhenyu, Pu Lin, Zhu Konglin, Zhang Lin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60689-6

Abstract ( 2355 ) PDF (0 KB)( 173 )

References | Related Articles | Metrics

Security

Zhang Xiaohong, Hu Yingmeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60690-2

Abstract ( 2362 ) PDF (0 KB)( 146 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

Zhang Yanhua, Hu Yupu, Jiang Mingming, Xue Lili

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60691-4

Abstract ( 1856 ) PDF (0 KB)( 96 )

References | Related Articles | Metrics

Security

Chen Na, Quan Dongxiao, Yang Hong, Pei Changxing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60692-6

Abstract ( 2399 ) PDF (0 KB)( 156 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

Liu Xiaoming, Yu Junsheng, Chen Xiaodong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60693-8

Abstract ( 2113 ) PDF (0 KB)( 208 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Xudong, Zhang Hongxin, He Pengfei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60694-X

Abstract ( 3141 ) PDF (0 KB)( 197 )

References | Related Articles | Metrics

Han Yu’nan,Ma Tao, Zhang Hongxin, Zhang Kexin, Dai Lin, Zhao Pengfei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60695-1

Abstract ( 2394 ) PDF (0 KB)( 139 )

References | Related Articles | Metrics

Hao Honggang, Zhou Li

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60696-3

Abstract ( 3055 ) PDF (0 KB)( 138 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

Guo Mangqing, Xie Gang, Gao Jinchun, Liu Yuan’an

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60697-5

Abstract ( 2143 ) PDF (0 KB)( 181 )

References | Related Articles | Metrics

Liu Kaiming, Hou Jundan, Zhang Peng, Liu Yuan’an

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60698-7

Abstract ( 2190 ) PDF (0 KB)( 168 )

References | Related Articles | Metrics

Sangirov Gulomjon, Fu Yongqing, Sangirov Jamshid

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60699-9

Abstract ( 2081 ) PDF (0 KB)( 139 )

References | Related Articles | Metrics

Hu Zhiqun, Wen Xiangming, Lu Zhaoming, Wang Yiqing, Ling Dabing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2015, 22 (6). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60700-2

Abstract ( 2570 ) PDF (0 KB)( 184 )

References | Related Articles | Metrics