Please wait a minute...
News

Current Issue

2014, Vol.21 No.1 Publication date: 28 February 2014
Wireless

PENG Fei, WANG Ying, ZHANG Wei-dong, YUAN Yuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60261-2

Abstract ( 1338 ) PDF (0 KB)( 166 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Ying-hui, ZHANG Tian-kui, SAEED-Muhammad, ZENG Zhi-min

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60262-4

Abstract ( 1119 ) PDF (0 KB)( 127 )

References | Related Articles | Metrics

YAN Sheng-nan, LI Yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60263-6

Abstract ( 1109 ) PDF (0 KB)( 169 )

References | Related Articles | Metrics

YU Yin-hui, SUN Chen, QIN Nan-nan, GAO Ke, CHEN Deng-zhao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60264-8

Abstract ( 1180 ) PDF (0 KB)( 147 )

References | Related Articles | Metrics

GUO Wei-jie, HUANG Liu-sheng, SUN Quan, XU Hong-li, ZHANG Hao-ra

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60265-X

Abstract ( 1500 ) PDF (0 KB)( 133 )

References | Related Articles | Metrics

LI Li, WU Wei, CHEN Jian-ya, LIU Yun-jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60266-1

Abstract ( 1213 ) PDF (0 KB)( 126 )

References | Related Articles | Metrics

Networks

WANG Ya-li, SONG Mei, WEI Yi-fei, WANG Ying-he, WANG Xiao-jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60267-3

Abstract ( 1175 ) PDF (0 KB)( 132 )

References | Related Articles | Metrics

DU Xiu-juan, HUANG Ke-jun, LAN Sheng-lin, FENG Zhen-xing, LIU Fan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60268-5

Abstract ( 1177 ) PDF (0 KB)( 133 )

References | Related Articles | Metrics

YU Yu, GUO Zhong-wen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60269-7

Abstract ( 1425 ) PDF (0 KB)( 142 )

References | Related Articles | Metrics

CHENG Gang , SONG Mei, ZHANG Yong, XING Yi-hai, BAO Xu-yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60270-3

Abstract ( 1123 ) PDF (0 KB)( 133 )

References | Related Articles | Metrics

WU Xu-guang , LI Yi, JI Hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60271-5

Abstract ( 1232 ) PDF (0 KB)( 183 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

LIU Jing , XU Guo-sheng, ZHENG Shi-hui, XIAO Da, GU Li-ze

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60272-7

Abstract ( 1210 ) PDF (0 KB)( 120 )

References | Related Articles | Metrics

HUANG Qin-long , FU Jing-yi, MA Zhao-feng, YANG Yi-xian, NIU Xin-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60273-9

Abstract ( 1223 ) PDF (0 KB)( 149 )

References | Related Articles | Metrics

GUO Cong, ZHANG Zi-jian, ZHU Lie-huang, TAN Yu-an, YANG Zhen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60274-0

Abstract ( 1339 ) PDF (0 KB)( 197 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Xuan, ZHANG Wen-ying, LIU Xiang-zhong, LIU Feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60275-2

Abstract ( 1163 ) PDF (0 KB)( 137 )

References | Related Articles | Metrics

Others

ZHANG Deng-yin, WU Yuan-yuan, WAN Ming-xiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60276-4

Abstract ( 1209 ) PDF (0 KB)( 135 )

References | Related Articles | Metrics

SUN Yue-ping, WANG Xiao-jie, WANG Xu-wen, JIANG Shao-wei, LIU Yong-bin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60277-6

Abstract ( 1092 ) PDF (0 KB)( 116 )

References | Related Articles | Metrics

ZHUANG Yu-feng, LIU Dong-qiang, WANG Jun-guang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(14)60278-8

Abstract ( 1184 ) PDF (0 KB)( 167 )

References | Related Articles | Metrics