Please wait a minute...
News

Current Issue

2010, Vol.17 No.4 Publication date: 30 August 2010
Wireless

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60479-9

Abstract ( 3640 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60480-5

Abstract ( 2578 )

References | Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60481-7

Abstract ( 3101 )

References | Related Articles | Metrics

YUE Wen-jing1(?), ZHENG Bao-yu1, 2, MENG Qing-min1, YUE Wen-jie3

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60482-9

Abstract ( 3252 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Wei (?), JI Hong, LI Ting

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60483-0

Abstract ( 2145 )

References | Related Articles | Metrics

JIA Rui-wu ,SHI Geng-chen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60484-2

Abstract ( 2461 )

References | Related Articles | Metrics

JIA Ming-ru , XIAO Li-ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60485-4

Abstract ( 2087 )

References | Related Articles | Metrics

ZHOU Fei , HE Wei-jun, FAN Xin-yue

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60486-6

Abstract ( 2349 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Feng-qin, FAN Yang-yu, JIA Meng, CHEN Yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60487-8

Abstract ( 2050 )

References | Related Articles | Metrics

KE Pin-hui, ZHANG Sheng-yuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60488-X

Abstract ( 1962 )

References | Related Articles | Metrics

SU Fei, LIN Zhao-wen, MA Yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60489-1

Abstract ( 2232 )

References | Related Articles | Metrics

LI Peng, WANG Ru-chuan ,ZHANG Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60490-8

Abstract ( 2063 )

References | Related Articles | Metrics

SONG Cheng, LIU Bing, HU Zheng-min,XIN Yang, YANG Yi-xian, YIN Han

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60491-X

Abstract ( 2128 )

References | Related Articles | Metrics

YUAN Feng, HU Yu-pu, WANG Yan, OU Hai-wen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60492-1

Abstract ( 2428 )

References | Related Articles | Metrics

LI Rui, CHEN Jian-ya, LIU Yun-jie, WANG Zhen-kai

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60493-3

Abstract ( 2287 )

References | Related Articles | Metrics

JIANG Chang-jiang , SHI Wei-ren, XIANG min, TANG Xian-lun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60494-5

Abstract ( 4015 )

References | Related Articles | Metrics

XU Ming-liang, XU Wen-bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60495-7

Abstract ( 1990 )

References | Related Articles | Metrics

CHEN Dan-wei , ZHOU Shu-tao, REN Xun-yi, KONG Qiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60496-9

Abstract ( 2200 )

References | Related Articles | Metrics

LU Xu , WANG Hui-qiang, ZHOU Ren-jie, GE Bao-yu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60497-0

Abstract ( 1940 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Wei-feng, XIN Xiang-jun, ZHANG Qi, ZHANG Zi-xing, NAI Wei, SHI Yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, 17 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(09)60498-2

Abstract ( 2038 )

References | Related Articles | Metrics