Data streams classification with ensemble model based on decision-feedback
LIU Jing , XU Guo-sheng, ZHENG Shi-hui, XIAO Da, GU Li-ze
Acta Metallurgica Sinica(English letters) . 2014, (1): 79 -85 .  DOI: 10.1016/S1005-8885(14)60272-7