Research on equipment fault diagnosis method based on random stochastic adaptive particle swarm optimization
Yang Jianjian, Zhang Qiang, Wang Xiaolin, Du Yibo, Wang Chao, Wu Miao
The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications . 2020, (4): 17 -25 .  DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0033