Web log classification framework with data augmentation based on GANs
He Mingshu, Jin Lei, Wang Xiaojuan, Li Yuan
The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications . 2020, (5): 34 -46 .  DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0020