Towards QoE-based resource allocation schemes in SC-FDMA systems
Ya-Hui Hu Liu Yinlong Zhou Xu Xu Zhen
Acta Metallurgica Sinica(English letters) . 2015, (5): 63 -70 .  DOI: 10.1016/S1005-8885(15)60682-3